Programmeringsfortbildning för alla matematiklärare

Batteri med olika laddning.

Regeringen har beslutat att programmering ska ingå i grundskolans och gymnasieskolans matematikkurser. När det gäller gymnasiet kommer programmering att ingå i ämnesplanen för matematik från och med läsåret 18/19:

Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av realistiska situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.

Detta gäller kurserna 3B, 1C, 2C, 3C, 4 och 5 vilket innebär att eleverna på natur och teknik och de elever som går ekonomisk med ekonomisk inriktning samt de som aktivt väljer 3B kommer att beröras. Därmed berörs inte alla lärare i ett akut skede men i förlängningen berörs alla då behöriga lärare behöver förutsättningar för att undervisa i alla matematikkurser. 

Med de nya ämnesplanerna kommer även ett större fokus på symbolhanterande verktyg, digitalisering och användandet av kalkylprogram.

Detta kräver en omfattande fortbildning av matematiklärarna inom GVF, både vad gäller ”rena” programmeringskunskaper men, kanske framför allt, didaktiska perspektiv och ingångar till hur programmering kan användas vid modellering och problemlösning.

En enkätundersökning har genomförts för att bedöma omfattning av fortbildningsbehovet och denna visar att av de cirka 120 matematiklärarna som svarat, så kan 20 programmera och 25 delvis programmera. Det är med andra ord ca 100 lärare som behöver fortbildning i programmering. I enkäten svarar dessa 100 även att de inte känner sig bekväma med att använda symbolhanterande verktyg och/eller kalkylprogram i undervisningen.

Tanken är nu att ge matematiklärare inom GVF förutsättningar att bedriva god undervisning även efter dessa tillägg i skolans styrdokument. Fortbildningsinsatsen är tänkt att ge alla matematiklärare inom GVF såväl rena programmeringskunskaper som didaktik, det vill säga hur programmering bör eller kan användas inom matematikundervisningen.

Inom GVF kommer några av de lärare som har kompetens inom programmering att ”användas” för att fortbilda sina kollegor. Fem lärare har utsetts efter att ha meddelat sitt intresse och efter avstämning med närmsta chef. Förutom dessa fem ingår ett antal lärare och förstelärare tillsammans med förvaltningens lektor i matematik i en referensgrupp för att utforma och utvärdera fortbildningen.

Tanken är vidare att utformningen och upplägget ska läggas ut som en MOOC (Massive Open Online Course) så att lärare som anställs i framtiden ska kunna ta åt sig materialet samt att de kan spridas till andra huvudmän.

Lärarna som tar del av fortbildningen kommer, under läsåret 17/18, träffas i grupper om ca 20 deltagare under ledning av en undervisande programmeringskunnig lärare per grupp. Mötena planeras till måndagar udda veckor klockan 15-17. Mellan de 12 fysiska mötena kommer deltagarna att få uppgifter att utföra.

Vid sidan av fortbildningen i programmering kommer till exempel studiedagar att innehålla inspirationsföreläsningar och seminarier för att möta behovet av kompetensutvecklig i användandet av symbolhanterande verktyg och kalkylprogram i undervisningen.

Inom GVF hoppas vi på detta sätt fylla på kompetensen lärarna känner de är i behov av för att de i sin tur ska kunna möta elevernas behov.

Text: Jonas Dahl