Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en stöttning för lärare och skolledare

Cirkel som drar sig runt i cirkel.
Begreppet stöttning/scaffolding (Gibbons, 2013) är vedertaget inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Det handlar om att hitta en tillfällig, strategisk och framåtsyftande anpassning som eleven använder tills hen klarar av uppgiften på egen hand. Stöttning  måste finnas på olika nivåer så att alla kan klara av den kognitivt krävande uppgiften. Bra exempel på stöttning är att använda modersmålet som ingång till ett arbetsområde eller att använda ett venn-diagram för att göra jämförelser.  

Även lärare och skolledare behöver stöttning. På uppdrag från Grundskoleförvaltningen har därför vi språkutvecklare på PI tagit fram ett stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet inom språk-, läs- och skrivutveckling. Detta material består av en film som fungerar som en enkel introduktion till vad språk- och kunskapsutvecklande arbete är och hur man skapar en handlingsplan för detta arbete.

Denna film är för närvarande inte tillgänglig eftersom den inte är tillgänglighetsanpassad med textning och/eller syntolkning. Redaktionen arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra så mycket material som möjligt och hoppas på er förståelse. Har du frågor, kontakta pedagogmalmo@malmo.se

Materialet innehåller också en text som kortfattat presenterar teorier för språkutveckling och stöd för hur en skola kan utarbeta en handlingsplan för kvalitetsarbetet inom detta område. Handlingsplanen bygger på tankarna bakom SKA-hjulet (Skolverket, 2015). Frågorna som arbetet utgår ifrån är  Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? använda på olika aspekter inom det språkutvecklande arbetet t.ex. strategier för interaktion eller strategier för läsutveckling.

Filmen, texten och handlingsplanen skapar tillsammans en stöttning som skolledare och språkutvecklare på våra skolor behöver för att skapa sin egen språkpolicy och en handlingsplan för denna.

Folder

Handlingsplanen

Hela materialet finns på vår sida på Komin

Att arbeta språkutvecklande är aldrig ett avslutat projekt. Därför passar hjulet som metafor för detta arbete så bra. Det snurrar på och en måste hela tiden ställa sig dessa frågor och skruva mer och mer på undervisningen för att nå längre och längre. Viktigt är att se detta arbete som en pågående process utan slut och ett förhållningssätt till kunskap.

Referens:

Gibbons, Pauline (2013), Stärk språket, stärk lärandet, Hallgren & Fallgren

Skolverket (2015), Kvalitetsarbete i praktiken