Superdiversitet och flerspråkighet

Olika flaggor, bland annat Finlands och Sveriges.
Malmö präglas, som allt fler städer, av en omfattande diversitet. Detta får även en påverkan på staden och dess befolkning utifrån ett språkperspektiv.

I syfte att öka kunskapen om frågor kring flerspråkighet finns därmed ett behov av samarbeten och erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar, kommuner och lärosäten i storstadsregionerna såväl nationellt som internationellt. Med fokus på begreppen superdiversitet och flerspråkighet presenteras i denna blogg några exempel på samarbete och nätverk som Pi är en del av.

I Pedagogisk inspirations (Pi) uppdrag 2022–2025 finns ett särskilt fokus på språkutveckling. Detta eftersom barns och elevers möjlighet till språkande kan bidra till att skapa en röd tråd genom arbetet i alla skol- och verksamhetsformer. Exempelvis talar flertalet barn, i förskolor/skolor belägna i storstäderna, ett annat modersmål än svenska. På många ställen har även majoriteten av personal ett annat modersmål (SOU 2020:67; Stockholms stad, 2020; Malmö stad, 2021 i Björk-Willén, 2022).

Att ha fokus på språk och språkutveckling som en röd tråd i en kulturellt diversifierad stad som Malmö är ett komplext uppdrag. Superdiversitet som introducerades av Steven Vertovec (2007, 2019), syftar till att se migrationsbakgrund i relation till flera aspekter såsom kön, ålder och utbildnings- och arbetsbakgrund, men även perspektiv som juridisk status, rasism etcetera. I dagens flerspråkighetsforskning betraktas mestadels flerspråkig utveckling som något naturligt som ökar barns språkliga förmåga och medvetenhet (Chen & Gregory, 2004 i Björk-Willén, 2022). Även om vi (lärare, pedagoger, skolforskare) främst använder flerspråkighet som begrepp kan superdiversitet vara ett sätt att förstå komplexiteten i barns och elevers möjligheter till språkande och språkutveckling. Den 15 december arrangerar Pi och Malmö stad i samarbetet med MIM och Malmö universitet en eftermiddag om Superdiversitet i Malmö – Möten, möjligheter och motstånd på Stadshuset fredagen den kl. 13:30–16:00. Anmälan via länken: https://mau.se/kalender/superdiversitet-i-malmo–moten-mojligheter-och-motstand/

Nätverk och flerspråkighet

En viktig del av Pi:s uppdrag är att nätverka och samverka lokalt, regionalt men även nationellt och internationellt. I relation till fokusområde språkutveckling ingår bland annat Pi i nätverket FLIS (Flerspråkighet i Sverige) (https://flersprak.webnode.se/). FLIS består av representanter för forskning och utbildning i svenska som andraspråk vid fem av Sveriges universitet: Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala, samt representanter för Sveriges fyra största kommuner, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Syftet med nätverket är bland annat att samordna och sprida expertis och erfarenheter inom området språk- och kunskapsutveckling (från förskola till universitet). Detta för att öka kunskapen om frågor kring lärandets språkliga dimensioner utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

Ett ytterligare nätverk med fokus på flerspråkighet, och som Pi ingår i, är FLIN (Flerspråkighet i Norden) https://flersprakighetinorden.wordpress.com). Syftet med FLIN är att utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv skapa tillfällen till utbyte av kunskaper och erfarenheter inom området flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling för aktörer på kommunal, regional och statlig nivå i Norden. Båda nätverken intresserar sig för språkpolitiska frågor, utveckling av pedagogisk praxis och forskning med inriktning på flerspråkiga barn och unga. Under hösten har nätverken träffats och bland annat samtalat och bytt erfarenheter kring beredskap inför och mottagandet av barn och elever från Ukraina. Då befolkningsrörligheten i Europa har intensifierats blir även superdiversitet högst relevant för att förstå barns och ungas möjlighet till språkande utifrån ett lokalt såväl som nationellt och nordiskt perspektiv.

Referenslista

Björk–Willén, P. (2022). Språkutvecklande förskola. Ifous rapportserie 2022:1. Stockholm: Ifous.
Righard, E. (2022). Integration i städer med en omfattande diversitet i befolkningen: Teoretiska perspektiv, empirisk forskning och en diskussion om implikationer för politik och praktik i Malmö. https://malmo.se/Tillvaxtkommissionen/Kunskapsunderlagsrapporter/Integration-i-stader-med-en-omfattande-diversitet-i-befolkningen.html. Tillväxt­kommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö.
Vertovec, Steven (2007) Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies, 30(6): 1024–1054
Vertovec, Steven (2019) Talking around super-diversity. Ethnic and Racial Studies, 42(1): 125–139.