Utvärdering av kollegialt lärande – Specialpedagogiska nätverket hösten 2016

3D-människor står i rund cirkel.
Multicolored plasticine human figures organized in a circle

Vi är två förstelärare/processledare som under 2016 haft ett centralt uppdrag att organisera och leda kollegialt lärande i det specialpedagogiska nätverket inom AGVF. Till vår hjälp att leda processen har vi haft tre fokusledare som vi träffat regelbundet för att analysera och planera träffarna.

Under hösten har det specialpedagogiska nätverket haft fyra träffar på torsdagar kl. 13.45 -16.00.  Deltagarna har varit indelade i tre grupper under ledning av vars en fokushållare. Grupperna har i stort sett varit konstanta. Vi har haft två fokusområden som vi har diskuterat, extra anpassningar utifrån Skolverkets rapport samt inkluderande lärmiljöer utifrån Ifous rapport. Deltagarna har läst rapporterna samt skrivit läslogg till varje tillfälle. Det har förts minnesanteckningar vid varje träff. Dessa är tillgängliga för alla i nätverket via Google Drive. Träffarna har varit förlagda på olika enheter: NSG, Pauli, Agnesfrid och Värnhem.
Efter sista tillfället gjordes en utvärdering där vi fick in 14 av 20 möjliga svar. Vi skickade även utvärderingen till de specialpedagoger som inte haft möjlighet att närvara vid något tillfälle (24 st). Av dessa valde tre att svara. Utvärderingen bestod av sex påståenden som kunde besvaras med siffran 1 – 6, där 1 står för ”instämmer inte” och 6 står för ” instämmer helt”. Vi hade även två öppna frågeställningar.

Påstående 1 2 3 4 5 6
Träffarna har varit givande 4 4 6
Rapporterna har varit intressanta 1 3 4 6
Jag har kunnat omsätta tankarna från våra diskussioner i mitt praktiska arbete 2 4 7 1
Upplägget av träffarna har varit välplanerat 1 3 3 7
Diskussionsklimatet har varit tillåtande 1 4 9
Jag har kommit förberedd till träffarna och är nöjd med min insats 1 3 6 3 1

Frågor

Den första öppna frågan var: ”Vilken träff har varit mest givande? Motivera.” Många påtalar att diskussionerna varit givande. Skolinspektionens rapport om extra anpassningar gav intressanta diskussioner. Vikten av att komma förberedd till träffarna nämns också.
Den andra öppna frågan var: ”Övriga synpunkter”. Där framkommer att träffarna är värdefulla samt att det är givande att få diskutera och reflektera för att skapa samsyn och stärka specialpedagogernas yrkesroll.
De tre specialpedagoger som ej haft möjlighet att närvara men svarat på enkäten, framför önskemål om att träffarna ska alternera mellan veckodagar då de har haft svårigheter att komma ifrån en viss veckodag. De önskar att nätverket ska vara en prioriterad verksamhet.

Reflektioner kring svaren och träffarna

Svaren visar att specialpedagogerna överlag tycker att träffarna och rapporterna har varit givande och intressanta. Det är positivt att deltagarna har upplevt träffarna som välplanerade samt att diskussionsklimatet varit tillåtande. Fler än hälften tycker att de har kunnat omsätta tankarna från diskussionerna i sitt praktiska arbete. Det är glädjande att specialpedagogerna svarar ärligt på frågan om att komma förberedd till träffarna. De specialpedagoger som regelbundet deltar i träffarna visar stort engagemang för att driva den specialpedagogiska utvecklingen framåt både lokalt och centralt. Antalet deltagare vid varje tillfälle har varit ca 15- 20 stycken. Vår ambition har varit att nå fler, vilket vi inte lyckats med. Därför valde vi att skicka utvärderingen även till de specialpedagoger som aldrig deltagit. Den stora gruppen specialpedagoger som inte har haft möjlighet att delta är specialpedagogerna på Valdemarsro. Detta beror på att de har undervisning. Med facit i hand skulle vi försökt alternera veckodagar och eventuellt även tid under höstterminen. Specialpedagogerna har vid ett flertal tillfällen uttryckt att det är värdefullt att få besöka varandras verksamheter.  Vi, som förstelärare, är processledare och handleder fokusledarna samt utvärderar processerna. Vårt arbete är ett pågående kvalitetsarbete, enligt Timberleys kvalitetscirkel

Text:
Kerstin Ryning            Lizelott Löwendahl
Förstelärare                 Förstelärare
Värnhemsskolan         Startskolan
Utvald bild: Colourbox