Dyslexi- ta en kik på teknik

Bildstöd för att skriva blogg.

När en elev har läs- och skrivsvårigheter vet vi att läsning och skrivning är svårt men vi får inte reda på vad svårigheterna grundar sig i eller vilka insatser som behövs. Genom att använda underordnade begrepp eller mer detaljerade beskrivningar av läs- och skrivsvårigheter kan vi planera hur vi går vidare. Som Rebecca Rindhagen skrev i tidigare inlägg är det viktigt att säkerställa att alla elever har fått en god läs- och skrivundervisning med mer intensiva insatser vid behov.

 

Karta över olika läs- och skrivsvårigheter.

 

Dyslexi kallas även för specifika läs- och skrivsvårigheter. Elever med dyslexi har specifikt svårt att automatisera kopplingen mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) vilket i sin tur ger svårigheter med avkodning och kodning. Med avkodning menar man den tekniska biten av att läsa, att omsätta bokstäver till språkljud och ord. Kodning innebär att man skriver rätt språkljud till rätt bokstav. Enligt The Simple View of Reading är läsning = avkodning x språkförståelse. Har man svårigheter med någon av bitarna (eller båda) är läsningen ineffektiv.

Olika fakta om dyslexi.

När god läs- och skrivundervisning samt intensiv läs- och skrivträning är genomförd behöver vi försäkra oss om att elever med dyslexi får tillgång till och kunskap om kompensatoriska program. Detta  för att läs- och skrivsvårigheterna inte ska bli ett hinder i elevernas skolgång. Flera av de kompensatoriska programmen som är nödvändiga för elever med dyslexi använder vi på Sofielundsskolan på klassnivå, då de har flera fördelar och kan ses som tidsenliga verktyg. Även om elever med dyslexi har samma grundproblematik kan läs- och skrivprofilerna skilja sig åt och man bör därför alltid utgå från den aktuella eleven för att välja ut passande program. Nedan presenteras några exempel på vanliga grundläggande program som hjälper många elever med dyslexi.

Tips om program för talsyntes.

Tips om program för stavning.

Tips om program för skrivning.

Tips om program för talböcker.

Tips om program för inlästa läromedel.
Det finns självklart andra program med liknande funktioner än de som visas ovan. Ytterligare program som kan vara hjälpsamma är t.ex. de som gör att man kan prata in sin text, fota och spela upp en text, spela in genomgångar etc.

Kommunala skolor i Malmö har tillgång till IntoWords och Inläsningstjänst via kommunlicens. Ett Legimuskonto har man rätt att få om man har en läsnedsättning och kontot får man genom bibliotek (på skolor ofta skolbibliotekarie).

Om du vill läsa mer om dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter rekommenderas: 

Man kan även ta kontakt med SKED (Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli).