Ett andra steg mot en transspråkande praktik i Malmö

Rosa gymnastikskor balanserar på stock.
BIldkälla: BIld av Myriam Zilles från Pixabay

Lärarna i transspråkandeprojektet i Malmö stad är starkt övertygade om att ett transspråkande perspektiv i undervisningen är nödvändigt och självklart för likvärdigheten. Studien av andra årets projekt visar också tydlig rörelse mot en flerspråkighetsnorm på de fem deltagande grundskolorna.

I likhet med tidigare forskning (Cummins, 2017; García 2009; Svensson, 2017; Wedin, 2017) visar studien flera positiva aspekter av införandet av transspråkande i undervisningen. Utgångspunkt för förändringsarbetet och det mest avgörande är lärares förändrade förhållningssätt till flerspråkighet. Utifrån ett resursperspektiv skapas ökade utrymmen för lärare och elever att använda elevernas tidigare erfarenheter och alla deras språkliga resurser, vilket ökar elevernas deltagande och engagemang i undervisningen. Den ökade elevaktiviteten i klassrummen stärker i sin tur elevernas möjligheter till lärande och kunskapsutveckling, vilket stärker deras läridentitet. Flera lärare i studien ser dessutom en ökad måluppfyllelse hos sina elever.

En transspråkande praktik synliggör behovet av en utbyggd och fungerande studiehandledning i alla språk och utmaningen att tillgodose alla elevers behov av stöd oavsett deras starkaste språk kvarstår från första årets studie (Karlsson & Svensson Källberg, 2018). Studien visar dock att  en del lärare har utvecklat användandet av digitala verktyg i syfte att öka delaktigheten även för de elever som är ensamma talare av ett språk. 

Även skolledningens betydelse för implementering av transspråkande betonas av deltagande lärare. Förutsättningar krävs för en omställning i form av såväl  tid för reflektion för lärarna som en språkpolicy, där flerspråkighetsnormen uttrycks och används som ledstjärna i det språk-, kunskaps- och identitetsutvecklande arbetet.

Transspråkandeprojektet inom ramen för Statsbidraget för ökad likvärdighet är nu avslutat. Skolorna äger själva den fortsatta resan mot en mer socialt rättvis praktik men de första stegen som nu är tagna är betydelsefulla och en bra start i ett paradigmskifte!

Länkar  till rapporten och andra inlägg om flerspråkighet på Pedagog Malmö

Karlsson, A. & Nordman, C., (2020), Ett andra steg mot en transspråkande praktik, Grundskoleförvaltningen, Malmö stad

Svensson Källberg, P. & Karlsson, A., 2019, Ett första steg mot en transspråkande praktik, Grundskoleförvaltningen Pedagogisk Inspiration Malmö

https://pedagog.malmo.se/artiklar/transsprakande-som-laranderesurs/

https://pedagog.malmo.se/artiklar/flersprakig-undervisning-starker-identiteten/

https://pedagog.malmo.se/artiklar/ett-granslost-larande/

https://pedagog.malmo.se/2018/06/05/alla-sprak-ar-sprak-for-larande/

https://pedagog.malmo.se/2019/02/27/kortare-tid-i-forberedelseklass-for-elever-som-anvander-alla-sina-sprak/

https://pedagog.malmo.se/2017/02/27/fragor-jag-staller-mig-i-ett-flerstammigt-sorl-i-det-flersprakiga-klassrummet/

https://pedagog.malmo.se/2018/08/20/kooperativt-larande-och-sprak-och-kunskapsutvecklande-arbetssatt-ar-syskon-i-samma-familj/

https://pedagog.malmo.se/2017/06/07/podcast-om-kraften-i-flersprakighet/

______________________________________________________________________________________________

Vad är transspråkande?

Translanguaging eller transspråkande bygger på teorin om en underliggande språkförmåga (Cummins, 1997) där strukturer och fenomen kan överföras mellan olika språk. Teorin om en dynamisk flerspråkighet (García, 2009) hävdar att flerspråkiga personers språkkunskaper är sammanflätade på alla nivåer och i alla modaliteter. Att lägga ett transspråkande perspektiv på undervisningen innebär att systematiskt arbeta för att utveckla flerspråkighet. Målet är med andra ord att utveckla elevernas samtliga språk till skolspråk/akademiskt språk. Två strategiska principer finns, social rättvisa och social praktik (García 2009). Social rättvisa innebär att alla språk har samma värde och betraktas därmed som språk för lärande, dvs ett nytt förhållningssätt anammas.  Social praktik handlar om undervisningen, som ska innehålla meningsfulla sammanhang med tydliga och varaktiga strategier för hur flerspråkiga resurser kan användas. Förstaspråkets/det starkaste språkets stora betydelse för inlärning av ett andraspråk är sedan länge dokumenterat (Thomas & Collier, 1997). Med transspråkande används det systematiskt och strategiskt i undervisningen för att utveckla elevens flerspråkighet och identitet.

______________________________________________________________________________________________

Referenser

Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever, Effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur & Kultur.García, O. (2009). Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective; Wiley-Blackwell.
Karlsson, A., & Svensson Källberg, P. (2019). Ett första steg mot en transspråkande praktik. Rapport. Malmö: Pedagogisk Inspiration.
Svensson, G. (2017). Transspråkande i praktik och teori. Stockholm: Natur &Kultur.Thomas, W. & Collier, V. (1997). School Effectiveness for Language Minority Students George Mason University Disseminated by National Clearinghouse for Bilingual Education The George Washington University Center for the Study of Language and Education
Wedin, Å. (red.). (2017). Språklig mångfald i klassrummet. Stockholm: Lärarförlaget.