Forskningscirkeln i normkritik närmar sig slutfasen – nu stiger temperaturen…

Kvinna håller upp skylt med gula prickar.
Vi befinner oss i slutfasen av forskningscirkeln ”Processer för inkludering på riktigt”. Där utgår vi ifrån ögonblicksforskning som analytiskt perspektiv med ett normkritiskt fokus. Just nu förbereder deltagarna presentationerna av sina forskningsresultat.

I incheckningen på den senaste träffen konstruerade pedagogerna en termometer för att visualisera sina förväntningar inför presentationen av sin ögonblickforskningsfråga. Syftet med termometern var att ta reda på var pedagogerna befinner sig i processen och vad de önskar få för stöd från de andra deltagarna. Nedan följer exempel på en av de deltagande pedagogernas reflektion:

”Det är som en samreglerande termometer, där alla parametrar rör sig fritt men ändå påverkar, varandra och framför allt; den i mitten som visar tempen på helhetsläget”. (Marike)

Vända blicken inåt

Termometern symboliserar ökningen av självreflektion – det vill säga förmågan att reflektera över sig själv och sin egen roll som normskapare/normbrytare. Deltagarna har vid flera tillfällen lyft fram ett behov av att bottna mer på djupet i synen på sig själva och sin verksamhet. Här kan ögonblicksforskningen vara en framkomlig väg att gå.

Vi forskningsledare upplever att både pedagogerna och vi själva utvecklar vår professionalitet. Utvecklingen sker när vi tillsammans vänder blickarna inåt mot våra sätt att agera och förhålla oss till andra – både barn/elever och andra kollegor. I analysen, precis som i vårt utvecklingsarbete, fokuserar vi på att identifiera situationer där normer reproduceras i pedagogernas tankar, känslor och bemötande gentemot kollegor och barn/elever.

En förutsättning för kollegial analys och återkoppling är tillit. Genom relationsbyggande och öppna samtal sedan hösten 2018 har vi skapat en kollegial kultur och ömsesidighet där deltagarna vågar blotta sig och inte behöver gå in i försvar. Tillsammans söker vi både lösningar och förbättringsmöjligheter.

Ytterligare ett viktigt perspektiv i forskningscirkelns arbete med kvalitets- och professionsutveckling är att allt lärande sker utifrån deltagarnas egna frågor och konkreta situationer i deras egen verksamhet. Kunskaper som genererats under forskningscirkeln har spridits till nya situationer och sammanhang. Andra förskolor har påbörjat ögonblicksforskning i en större skala samtidigt som ögonblicksforskning som ett analytiskt perspektiv har börjat användas i kurser på lärarutbildningen på MAU.

Temperaturen stiger då vi närmar oss workshopen ”Utforska, lära och förändra normer tillsammans med andra”, som kommer att hållas den 13 november kl. 13-17 på Malmö Universitet. Läs mer och anmäl dig till workshopen här!  

Läs mer: Ögonblicksforskning