Programmering som en del av undervisningen

Två pedagoger står i klassrum på Nydalaskolan.

För eleverna i åk 5 på Nydalaskolan ingår programmering som en självklar del i undervisningen. Med hjälp av programmering lär sig eleverna att tänka datalogiskt, lösa problem och vara kreativa. Arbetssättet med programmering på skolan har lett till att eleverna har stärkt sin kompetens i programmering och deras bidrag har vunnit pris i Kodutmaningen.

IT-pedagogen Kamila Edin arbetar med att stötta pedagoger och elever i deras lärande inom programmering. I hennes uppdrag ingår även att inspirera skolans pedagoger att komma igång och arbeta med programmering. Under hösten har Kamila varit engagerad i samtliga klasser i årskurs 5 och undervisat i programmering i Scratch.

Tillsammans med läraren Darya Karlsson har hon arbetat ämnesövergripande med programmering och stärkt elevernas förmågor i datalogiskt tänkande. De lyfter att det är viktigt att pedagoger introducerar programmeringens grunder för eleverna på ett meningsfullt sätt. Genom att modellera färdiga kodsnuttar och spel för eleverna kan dem se ett sammanhang och bli motiverade. Att väcka intresse på detta vis är viktigt eftersom programmering kan annars upplevas vara svårt av eleverna. En lekfull och elevnära ingång i ämnet är av stor vikt.

Datalogiskt tänkande och problemlösning

“Programmering handlar inte bara om att knappa in kod utan även att om ge eleverna möjlighet att utveckla viktiga förmågor som datalogiskt tänkande, problemlösning, innovation och samarbete. Därför är det viktigt att lärare i sin planering inkluderar dessa förmågor. Det gäller även att hitta elevernas drivkraft och intresse och göra dem delaktiga i undervisningen som berör programmering. Det gör vi på Nydalaskolan genom att eleverna får möjlighet till att bolla idéer och skapa eget innehåll innan de börjar programmera”, säger Kamila.

En samling med elever på Nydalaskolan.

När de i höstas fick reda på att det finns en tävling i programmering, s.k. Kodutmaningen, som Kodcentrum.se gav ut väcktes elevernas intresse ytterligare. Kamila och Darya såg ett värde i att väva in tävlingen i den befintliga pedagogiska planeringen. På så sätt behövde de dessutom inte avsätta extra tid utöver den ordinarie undervisningen.

“Ett tips till lärarna är att våga samarbeta med IT-pedagogen för inspiration, idéer och planering av lektionerna med fokus i programmering. Det är IT-pedagogens ansvar att främja trygghet hos lärarna i bl.a. detta ämne”, säger Kamila.

Kodutmaningen som inspiration

Elevernas bidrag som har vunnit pris handlar om att de har programmerat en robot “Hjälparen” i programmet Scratch. Elevernas idé bygger på att roboten donerar mat, dricka eller pengar till fattiga barn som inte har möjlighet till att gå i skolan på grund av pandemin. Robotens uppdrag är att lära barnen matte samtidigt som hen hjälper dem att få möjlighet till att gå i skolan och främja deras välmående.

Länken till bidraget: https://scratch.mit.edu/projects/593111724/

Animerad robot med pratbubbla.
Elevernas vinnande bidrag.

Utmaningar

“De utmaningar som vi har stött på när det gäller undervisning i programmering är framförallt att stötta eleverna när många behöver hjälp samtidigt”, säger Kamila och Darya. I sin planering för undervisningen är det viktigt att utgå från att olika elever har olika arbetstempo, olika förståelse för programmering och motiveras av olika saker.

Tips är att ha stödstrukturer i form av:

  • Etablerad studiero i klasserna
  • Bildstöd i form av utskrifter och projicerade koder
  • Arbete i mindre grupper
  • Modellering, att visa en färdig kod i förväg, synlig under hela lektionen
  • Användning av Google classroom för kommunikation och tillgängliggörande av material

“Jag är väldigt tacksam över att jag får möjligheten till att undervisa för de fina och kreativa elever i årskurs 5. Under lektionerna fanns en väletablerad arbetsro och struktur, vilket Darya tillsammans med sitt arbetslag har arbetat fram. Darya har stort intresse för programmering och vill lära sig mer om det, vilket givetvis har underlättat vårt samarbete”, säger Kamila.

Framgångsfaktorer

För att få med alla elever på tåget när det gäller programmering är det viktigt att ta tillvara på deras nyfikenhet, engagemang, kreativitet och nytänkande. Det finns mycket roligt att göra i klassrummet för att träna på datalogiskt tänkande både analogt, block- och textbaserat.

De framgångsfaktorer som Kamila och Darya tipsar om är att:

  • Handleda och stötta eleverna genom hela resan från planering till färdigställande av projektet.
  • Hjälpa eleverna tro på sig själva, även när de vid något tillfälle slutar göra det.
  • Lyfta elevernas styrkor och förmågor.
  • Betona att programmering kräver tålamod och att det handlar om problemlösning.

“Att ha en kompetent och duktig IT-pedagog på skolan är otroligt viktigt för oss andra ämneslärare. Det är ett givande och lärorikt samarbete för mig också, inte bara för eleverna. Kamila utbildar inte bara eleverna utan även oss lärare och gör så att vi blir mer säkra i IT-undervisningen, vilket är viktigt nu när läroplanerna går mot ett mer digitaliserat innehåll och vi måste hänga med i utvecklingen.”, säger Darya Karlsson.

FAKTA: Om arbetet med digital kompetens på Nydalaskolan

Programmering är en del av den IT-undervisning som bedrivs på Nydalaskolan. IT-pedagogen i samarbete med pedagogisk personal på skolan undervisar i ämnen som t.ex. etik på Internet, cybersäkerhet, källkritik och annat som berör digital kompetens. Gällande programmering så har de planerat in IT-undervisning där robotar och andra digitala verktyg involveras. På så sätt stärks elevernas nyfikenhet i digital teknik samt deras digitala kompetens i enlighet med de rådande inom grundskolan styrdokument.

Tanja Gorgi

Utvecklingssekreterare, IKT och pedagogik